no yes

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.kosforyou.cz a www.kos4you.cz . Předmětem prodeje jsou zejména dárkové koše a krabice s potravinami, vína, aj. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné. Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1. Základní ustanovení

1.1 Prodávající

Prodávajícím je FO Michaela Havlíčková, se sídlem Archimedova 216, 10900, Praha 15, IČO: 66904480, podnikající na základě Živnostenského listu, vydaného Místním úřadem městské části Praha 15, živnostenský odbor. Prodávající je plátcem DPH. Tel. +420 604 80 36 81, e-mail: info@kosforyou.cz.  

1.2 Kupující

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a kupujícím, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.  Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou spotřebiteli. Na kupující, kteří jsou podnikateli, se vztahují příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údajů, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech nebo údajů potřebných pro realizaci obchodu s alkoholem a tabákovými výrobky (viz dále).

Nákup alkoholu a tabákových výrobků je umožněn pouze osobám starším 18-ti let. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit si věk kupujícího a nepředat kupujícímu zboží v případě, že kupující nedoloží splnění věkového omezení. Náklady spojené s neuskutečněním obchodu v důsledku nesprávného nebo nedoloženého tvrzení kupujícího, že je osobou starší 18-ti let, nese kupující.

2. Kupní smlouva

2.1 Uzavření kupní smlouvy

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky www.kosforyou.cz a www.kos4you.cz.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky dodavatelem, pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto oznámení nemá vliv.  Kupující je oprávněn měnit údaje v objednávce až do okamžiku jejího odeslání prodávajícímu. Objednávka kupujícího je nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky prodávajícím je její akceptací.

Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky kupujícím. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

V případě odběru většího počtu zboží (nad 10 ks), případně při odběru zboží nad  5000,- Kč je prodávající oprávněn vyhradit si vznik smluvního vztahu mimo prostředky komunikace na dálku, tj. je oprávněn požadovat uzavření písemné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím před dodáním zboží. V případě, že kupující nebude s touto výhradou prodávajícího souhlasit, je prodávající oprávněn objednávku kupujícího odmítnout.  Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti, případně má právo požadovat od takového kupujícího platbu předem převodem na účet prodávajícího.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce, popřípadě může být uzavřena i v jiných jazycích, jestliže se na tom strany dohodnou. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo zrušit na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.kosforyou.cz a www.kos4you.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v objednávce (plus případné dopravní náklady), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Odesláním objednávky (tj.návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu z důvodu uvedení špatných údajů kupujícím.

Vzhled dárkových boxů a košů a podoby surovin se může měnit, fotografie jsou pouze informativní. Kvalita a gramáž zůstává stejná.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit nedostupnou surovinu surovinou ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě. K navýšení kupní ceny v těchto případech nedocházíPlatba musí být provedena v českých korunách. V případě platby online platební kartou hradí kupující veškeré bankovní poplatky, tak aby kupující obdržel sjednanou cenu na svůj účet v plné výši.

 Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce.

Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

2.2 Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl (včetně případu nahrazení nedostupné suroviny podle předchozího odstavce) nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

2.3 Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 Občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb) právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Vzhledem k charakteru zboží nabízeného v internetovém obchodě www.kosforyou.cz a www.kos4you.cz  se možnost odstoupení od smlouvy týká pouze případů, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené, neotevřené a v případech, kdy je zaručeno, že obsah balení nebyl nevhodně skladován nebo narušen z hygienického nebo zdravotního hlediska.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, je nutno splnit následující podmínky:

a) Zboží doručit prodávajícímu na adresu: KOŠforYOU  Michaela Havlíčková, Archimedova 216, Praha 10, 10900, a to buď  kurýrní službou, nebo poštou. Zboží zasílané poštou neposílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
b) Kupující musí ke zboží dodat doklad o nabytí vráceného zboží.
c) Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků. Pokud to již není dobře možné, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží tak bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Splní-li kupující uvedené podmínky, prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení na jeho bankovní účet nebo adresu. Při vracení kupní ceny je prodávající oprávněn odečíst ve svůj prospěch náklady, které mu  s vrácením zboží vznikly. Hodnotou, kterou v případě dárkových balíčků a košů kupující se zbožím získává, je rovněž způsob jeho zabalení . Pokud tedy kupující vrátí zboží vybalené z dárkového balení , považuje se balení zboží za službu spotřebovanou kupujícím a rovněž o tuto hodnotu má prodávající právo snížit kupní cenu, kterou kupujícímu vrací.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, v případě smluv na dodávku:

a) zboží upraveného podle přání kupujícího,
b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
c) zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

3. Systém objednávání

3.1 Elektronická objednávka

Objednávat zboží lze v internetovém obchodě prostřednictvím elektronické objednávky na www.kosforyou.cz a www.kos4you.cz.  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Až do odeslání objednávky je kupující oprávněn měnit údaje v objednávce. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku, kdy je objednávka odeslaná přijata prodávajícím s výjimkami uvedenými v odst. 2.1 těchto Obchodních podmínek.

4. Zrušení nebo změna objednávky

4.1 Zrušení nebo změna objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části pokud:

a) se zboží již nevyrábí a není již možné toto dodat ani nahradit jiným modelem,
b) se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
c) Prodávající může také zrušit objednávku v případě, že kupující zvolil bezhotovostní převod na bankovní účet jako způsob úhrady dané objednávky a k této úhradě nedošlo, tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 2 pracovní dny.

4.2 Zrušení nebo změna objednávky ze strany kupujícího

Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je potvrzena ze strany prodávajícího. Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího již objednávku stornovat nelze, ledaže se kupující dohodne s prodávajícím výslovně jinak. Pokud chce kupující odeslanou objednávku změnit, zašle email na adresu info@kosforyou.cz  se svým požadavkem a specifickým číslem objednávky, které se požadavek týká. Prodávající není povinen změnu objednávky akceptovat. Prodávající oznámí neprodleně kupujícímu, zda změnu objednávky akceptuje nebo nikoli. Pokud se na základě změny bude celková cena objednávky snižovat a zároveň iiž došlo k úhradě kupní ceny, bude prodávající kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz.

Jestliže chce kupující odeslanou objednávku stornovat po potvrzení objednávky, příp. po přípravě zboží k expedici, postupuje se dle bodu 2.3 Odstoupení od kupní smlouvy.

5. Cena a platební podmínky

5.1 Cena zboží

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, je-li takové zboží v okamžiku objednání skladem. Není-li objednané zboží v době objednání skladem, vyhrazuje si prodávající právo na změnu ceny. O případné změně ceny však bude prodávající kupujícího informovat, aby došlo k potvrzení kupní smlouvy kupujícím za nových cenových podmínek, a to ještě před expedicí zboží.

Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, dopravného a případného poplatku za zvolený způsob platby a daní z přidané hodnoty (DPH). Konečná cena včetně DPH je zobrazena vždy před dokončením objednávky.

5.2 Platba bankovním převodem

V případě platby převodem, je prodávající povinen vystavit fakturu na sjednanou částku a poslat ji elektronickou formou kupujícímu předem. Platba je splatná ihned dnem vystavení faktury a zboží se odesílá společně s originálem daňového dokladu po přijetí této platby na účet prodávajícího, je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky. Pokud kupující zašle prodávajícímu doklad o platbě, prokazující odepsání konečné ceny z účtu kupujícího na účet prodávajícího, odesílá prodávající zboží ihned po obdržení tohoto dokladu, je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky.   V případě neuhrazení konečné ceny kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 2 pracovní dny), bude objednávka i faktura automaticky stornována. 

5.3 Platba na dobírku

Zvolí-li si kupující možnost doručení zboží na dobírku, uhradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

5.4 Poplatek za vybraný způsob dopravy a platby

Doprava, přepravní podmínky

OSOBNÍ ODBĚR V SÍTI ÚLOŽENKA

33,- Kč včetně DPH za zásilku/ks

+ 16,- Kč včetně DPH za dobírku/ks (platba hotově)

PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST PPL

120,- Kč včetně DPH za zásilku/ks

+ 50,- Kč včetně DPH za dobírku/ks (platba hotově nebo platební kartou)

5.5 Další náklady

Každá strana smlouvy si hradí veškeré další náklady, které jí s uzavřením a plněním kupní smlouvy vzniknou, včetně nákladů na použití komunikačních prostředků na dálku.

6. Expedice

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 2 - 3 pracovních dnů po přijetí objednávky, umožňuje-li to kupujícím vybraný způsob platby. Expedice znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

Pokud není zboží skladem, nebo se jedná o speciální zboží na objednávku, může být expediční doba delší (obvykle dle uvedené dodací lhůty požadované položky). V takovém případě prodávající informuje kupujícího o termínu dodání telefonicky nebo emailem.

7. Dodání zboží

7.1 Místo doručení

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce. Z důvodu doručení zboží prostřednictvím přepravní společnosti je kupující povinen uvést v objednávce telefonní kontakt kvůli potvrzení termínu doručení zásilky ze strany přepravce. Prodávající doporučuje kupujícímu uvádět číslo mobilního telefonu. 

7.2. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu za náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8. Reklamační řád

Reklamační řád se řídí platnými právními předpisy České republiky. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Od tohoto okamžiku je pozastavena lhůta pro vyřízení reklamace až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. ´

Je-li kupující spotřebitelem, platí pro odpovědnost za vady zboží následující: Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor  s kupní smlouvou po převzetí věci a záruční době. Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje následující záruční doba:

-       24 měsíců na spotřební zboží

-       8 dnů, jde-li o potravinářské zboží,

-       je-li na věci nebo na jejím obalu vyznačena v souladu se zákonem o potravinách a tabákových výrobcích (č. 110/1997 Sb.) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po převzetí zboží, jinak tato práva zaniknou.

9. Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí společnosti zajišťující expedici a přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, neodmítne-li zasílání obchodních sdělení předem prostřednictvím elektronické komunikace.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2012 

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
kos4you.cz © 2018